Tijdsbesteding van de Vlamingen: een longitudinaal tijdsbudgetonderzoek bij een representatieve steekproef van Vlamingen

  • Period: 31/12/2000 to 31/12/2006
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Beleidsgericht Onderzoek '99 - beleidsdomein Cultuur (PBO99B/4/25)
  • time use survey
  • Onderzoeker: K. Coppens (VUB - Vakgroep Sociologie) , J. Vandeweyer (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/01/2003 - 30/06/2005) , J. Minnen (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/2002 - 30/09/2005) , R. Heyman (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Copromotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie)

In het kader van het Programma Beleidsgericht Onderzoek 1997, kreeg de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel de opdracht om een grootschalig tijdsbudget-onderzoek in Vlaanderen uit te voeren (PBO97/3/109). Het veldwerk van dit onderzoek vond plaats in 1999 (periode 15/4 t.e.m. eind oktober). Ruim 1500 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar oud worden twee keer mondeling geïnterviewd en vullen gedurende één week een tijdsbestedingsdagboekje in. In het dagboekje noteren de respondenten sequentieel alle activiteiten die ze stellen gedurende de week, telkens met de begin- en eindtijd, de plaats van de activiteit, het eventuele transportmiddel, of er andere aanwezig waren en met wie ze gesproken hebben. Het lopende onderzoek werd zo geconcipieerd dat het kan dienen als aanzet voor longitudinaal tijdsbudget-onderzoek in Vlaanderen, waarbij periodiek bij een aselecte steekproef van Vlamingen een vergelijkbare tijdsbudget-studie zal worden uitgevoerd, zodat trends in tijdsbesteding en tijdsordening kunnen worden waargenomen.
In dit projectvoorstel beogen we de voorbereiding en de afname van de tweede golf van het Vlaamse tijdsbudget-onderzoek. Indien we, zoals in Nederland, om de 5 jaar een peiling willen houden, dan vindt de tweede golf plaats in 2004. In onderhavig project stellen we voor om de opgebouwde expertise inzake tijdsbudget-onderzoek maximaal aan te wenden ter voorbereiding van de volgende golf.
Om de continuïteit en de optimale valorisatie van het tijdsbudget-onderzoek te garanderen stellen wij een project voor bestaande uit drie stappen, uitmondend in de volgende golf van het Vlaamse tijdsbudget-onderzoek:
a) De inhoudelijke en methodologische voorbereiding van het onderzoeksinstrument voor de volgende meting. Dit willen we onder meer doen door het ontwikkelde onderzoeksinstrument te toetsen aan de instrumenten die in andere landen gebruikt worden (o.a. Nederland en het EUROSTAT-tijdsbudget) en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op te sporen waarmee rekening moet worden gehouden bij een volgende peiling. Ook door een internationale vergelijking te maken van onze onderzoeksresultaten met die van andere landen hopen we niet alleen bij te dragen tot een betere kennis van het sociale leven in Vlaanderen, maar ook een beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen van ons onderzoeksinstrument. Uiteraard is het bij een eventuele bijsturing van het onderzoeksinstrument van essentieel belang dat de vergelijkbaarheid met de eerste golf niet teloor gaat.
b) We willen de data die we verzamelden in ’99 maximaal valoriseren door onder meer een reeks workshops te organiseren voor beleidsmedewerkers en onderzoekers. In deze sessies moeten potentiële gebruikers vertrouwd gemaakt worden met de data, gewezen worden op de diverse mogelijkheden van de tijdsbudgetdata en bijgebracht worden hoe deze te gebruiken. Het is de bedoeling het gebruik van de verzamelde data door verschillende beleidsdomeinen te stimuleren en hieruit ook lessen te trekken voor de tweede peiling van het tijdsbudget-onderzoek.
c) De vorige twee stappen zouden moeten leiden tot het op punt stellen van het onderzoeksinstrument voor een nieuwe peiling. In 2004 willen we overgaan tot het uitvoeren van het veldwerk van de tweede golf. Het laatste onderzoeksjaar wordt dan benut voor het uitvoeren van de eerste analyses op de nieuwe data.

Time use in Flanders: a longitudinal time budgetstudy

TOR’99 is a sociological survey project in which 1533 respondents (16-75 years old) were asked to registrate their activities in a diary during seven days. Beside the different activities the respondents were asked to registrate the different contexts of the activities (the duration of the activity, where the activity took place, the way of transportation they used, the persons that were present during the activity and who they spoke with). The current research should be the beginning of a seri of time budgetstudies so longitudinal time use research can be carried out systematicly and evolutions in time use can be studied. To create a future for time use research in Flanders we aim at the preparation of a second large scaled survey that will take place in 2004.

Related publications

Vlaanderen in tienduizend en tachtig minuten: een tijdsbudget-onderzoek
Is er nog tijd voor vrijetijd? De invloed van flexibele werkroosters op cultuurparticipatie en uitgaan
Time Use in Flanders: Changes in Time Use between 1988 and 1999
Vlaanderen de klok rond. Enkele resultaten van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek (TOR'99)
Technisch verslag bij de tijdsbudgetenquête TOR'99
Tijdsbesteding in Vlaanderen 1988 - 1999
Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen
Gendered priorities. Differences between men and women in balancing between paid work, unpaid work and leisure
Sociaal kapitaal en partijkeuze
Participatie als hefboom. Publieke participatie en de verdeling van de huishoudelijke taken
Vlamingen over mobiliteit in 2020. Eerste resultaten van het toekomstdebat over mobiliteit
De OCMW-cliënt in beeld. Geen werk, veel tijd en weinig geld. Hoe besteden niet-werkenden en gepensioneerden met een laag inkomen hun tijd?
'Mannelijke' en 'vrouwelijke' taken in het huishouden
Hoe besteden Vlamingen hun tijd?
Flanders around the clock
Patterns from the Past. Traditional Gender Roles in Flanders
Female Men / Male Women: Gender versus Sex in Household Work
'Mannelijke' vrouwen / 'vrouwelijke ' mannen: gender versus sekse in het huishoudelijk werk.
Zorgen voor morgen. Ouderschap tussen 1988 en 1999
Le temps: un bien rare démocratique?
De tijd: een democratisch schaars goed?
Small Talk? The link between social interaction, the diversity of interaction partners and democratic values
Een kwestie van tijd. Tijdsbesteding in Vlaanderen Anno 1999
Une question de temps. Emploi du temps en Flandre, année 1999
Participation as a lever. Public participation and the division of household task
Sociale tijd, houdingen en partijkeuze
Hoe vrij is de vrijetijd? Over de symbolische structuren van het vermaak
Sociaal gebabbel. Het verband tussen sociale interactie, de diversiteit van interactiepartners en democratische waardepatronen nader bekeken
En er kwamen geen andere tijden... Arbeidstijden en uurregelingen in de Vlaanderen op het einde van de 20e eeuw
Collective rhythm or social segregation? About time structures and social contacts of people withdrawn from the labor market
Moeder, wanneer werken wij? Arbeidsmarktconclusies uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 1988-1999
Labor market segregation and part time work as strategies for gearing paid work to family life. Evidence from the Flemish time use studies 1988-1999
An (inter)action-driven typology of households. Identifying matchable groups of men and women based upon information on household work
Boekbespreking: Dirk Geldof, Onthaasting. Op zoek naar tijd in een risicomaatschappij, Antwerpen: Houtekiet 2001
Kiezen of delen? Arbeidsmarktsegregatie en deeltijds werk als strategieën bij het combineren van arbeid en gezin
Kinderen maken het verschil. Over de invloed van kinderen op het tijdsbestedingspatroon van ouders
Social determinants of sports participation revisited. The role of socialization and symbolic trajectories
Big Brother of Brave New World? Media, vrije tijd en levensstijl in een symbolische samenleving
Het was maar een droom. Over de mythe van de nieuwe man en de standvastige verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen
Handelen onder druk. Tijd en tijdsdruk in Vlaanderen
Working Five to Nine. Atypical working hours in Flanders/Belgium
Where Has Family Time Gone? In Search of Joint Family Activities and the Role of the Family Meal in 1966 and 1999
Tijdsbesteding in Vlaanderen: veranderingen in tijdsbesteding tussen 1999 en 2004 (tabellenboekje)
Vlaanderen de klok rond - 2004. Enkele resultaten van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek (TOR'04)
De tijd staat niet stil. Veranderingen in de tijdsbesteding van Vlamingen tussen 1999 en 2004
Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer
Reconciling paid work with family demands: Women's strategies to keep the total work load in check.
Technisch verslag bij de tijdsbudgetenquête TOR'04
Du mythe de l'homme nouveau et des différences persistantes entre les hommes et les femmes.
Is er nog tijd voor sociaal-cultureel werk en cultuur? Enkele bevindingen uit het Vlaamse tijdsbestedingsonderzoek.
Tijd voor mobiliteit. Verplaatsingspatronen bekeken vanuit de tijdsbesteding.
De 24 uur van Vlaanderen. Het dagelijkse leven van minuut tot minuut.