Maatschappelijke participatie van jongeren

  • Period: 01/04/2001 to 31/03/2004
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Beleidsgericht Onderzoek '99 (PBO 99A/14/85)
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: W. Smits (VUB - Vakgroep Sociologie) , S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie)

Dit project wil maatschappelijke participatie van jongeren in kaart brengen, zowel via kwalitatief als kwantitatief onderzoek.
In de eerste fase wil het project op zoek gaan naar de betekenis van maatschappelijke participatie voor jongeren in Vlaanderen. De decentralisatie van het jeugdbeleid naar het gemeentelijk niveau in 1993 heeft namelijk voor een nieuwe dynamiek gezorgd in het gemeentelijk jeugdwerk en in nieuwe werkvormen in het verenigingsleven in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. Maatschappelijke participatie kan dus niet langer herleid worden tot participatie aan een jeugdbeweging of jeugdhuis. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat participatie aan jeugdverenigingen, maar ook participatie aan verenigingen die niet tot het traditionele jeugdwerk behoren (zoals sociale verenigingen, derde wereldorganisatie) een positieve samenhang vertoont met diverse indicatoren van maatschappelijke integratie. Een differentiatie van maatschappelijke participatie dient zich wel degelijk aan. Het is de bedoeling in het eerste deel om indicatoren van maatschappelijke participatie te ontwikkelen. Deze indicatoren hebben betrekking op diverse werkvormen, kwaliteit en intensiteit van participatie. Hiervoor zal een literatuurstudie en een bevraging van experten plaatsvinden.
In het tweede stadium willen we de factoren (zowel individuele als structurele factoren) en motivatie van al dan niet maatschappelijke participatie onderzoeken en de effecten van diverse vormen van maatschappelijke participatie op burgerschapshoudingen, zelfbeeld en vaardigheden. Hiervoor zal een survey afgenomen worden bij een representatieve steekproef van de Vlaamse jongerenbevolking in minstens 60 Vlaamse gemeenten.

Youth and participation
This project wants to investigate the participation of young people, in a qualitative as well as in a quantitative way.
In the first phase we want to find out what participation means to young people in Flanders. Decentralisation of the youth policy to local levels in 1993 has caused a new dynamic in the local youth policy and in new forms of working in the civil society in general and in youth work in specific.
Social participation can’t be reduced to participation in youth movements or youthclubs. Investigation has shown that participation in youth movements, as well as in youth organisations outside the traditional youth work, has a positive connection with various indicators of socia integration. We try to develop indicators of social participation. These indicators are related to various forms of youth work, quality and intensity of participation. To realise this, there will be a study of the existing literature and interviews with experts will take place.
In a second phase, we investigate factors (individual as well as structural factors) and the motivations of social participation and the effects of various forms of social participation on citizenship attitudes, self-image and social skills. To realise this we question a representative sample of the Flemish young people in at least 60 Flemish towns.