Cultuurparticipatie voor allen … of toch niet? Een studie naar drempels voor cultuurparticipatie bij jongeren met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen.

Luong Sermant, N., J. Siongers (2021): Cultuurparticipatie voor allen … of toch niet? Een studie naar drempels voor cultuurparticipatie bij jongeren met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 4: 44-72 - TOR 2022/4.

Abstract

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft aan dat elk kind recht heeft deel te nemen aan kunst en cultuur. Voorgaand onderzoek geeft evenwel aan dat dit recht nog lang niet gerealiseerd is voor ieder kind. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vormen een van de groepen die relatief weinig aan het cultuuraanbod deelnemen. Vooralsnog hebben we in Vlaan deren een weinig genuanceerd zicht op hun ondervertegenwoordiging en de verklaringen hiervoor. In deze bijdrage willen we die lacune dichten op basis van gegevens verzameld bij 4.720 jongeren uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. In de bijdrage kijken wij ten eerste naar de verschillen tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond op het vlak van actieve en receptieve cultuurdeelname, waarbij we jongeren met een migratieachtergrond verder opdelen naar negen herkomstgroepen. Ten tweede verrichten we analyses naar de verklaringen voor etnische verschillen in participatiegraad. Daarbij vertrekken we enerzijds vanuit Bourdieu’s kapitaaltheorie en bekijken we anderzijds de rol van religiositeit en etnische oriëntatie. De resultaten geven aan dat jongeren met een migratieachtergrond niet als een homogene groep kunnen worden beschouwd inzake cultuurparticipatie en dat cultureel kapitaal de belangrijkste verklaring voor etnische verschil len in cultuurparticipatie vormt.

Download: Cultuurparticipatie voor allen … of toch niet? Een studie naar drempels voor cultuurparticipatie bij jongeren met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen.