Beeldvorming en beschrijving van de leefwereld van jongeren

  • Period: 01/10/1998 to 30/09/2001
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wetenschap & Innovatie, Programma Beleidsgericht Onderzoek '97
  • Voorstelling en Betekenis
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: F. Stevens (VUB - Vakgroep Sociologie)

Het jeugdonderzoek (een gezamelijk project dat uitgevoerd wordt door de V.U.B., de K.U.L., het KATHO-IPSOC en de Erasmushogeschool) zal in de komende drie jaar de leefwereld van jongeren doorlichten. Het omvat een zoektocht naar patronen in de waarden en smaken van jongeren in Vlaanderen. Het houdt zich bezig met het in kaart brengen van smaak- en levensstijlen : Hoe verdelen jongeren zich over diverse smaakcomponenten ? Hoe maken jongeren zelf onderscheiden ? Wat zijn hierbij de achtergrondvariabelen ? Het onderzoek omvat zowel een kwantitatief als een kwalitatief luik. De V.U.B. zal in eerste instantie vooral het kwantitatief luik uitwerken. Dit gebeurt door een analyse uit te voeren op gegevens die verzameld zijn bij 4722 jongeren.
De smaakdimensie wordt gemeten aan de hand van muziekvoorkeuren, zenderpreferenties (zowel tv als radio), lievelingsprogramma’s, de favoriete lectuur van de jongeren. De verdeling van jongeren over waardepatronen wordt gevoerd op basis van hun verschillende positie op de nieuwe breuklijn en op het vlak van ethische opvattingen.
Het kwalitatieve luik houdt onder andere een onderzoek in naar hoe dit zich uit in het dagelijks leven van jongeren.
De centrale vraag betreft het verband tussen smaak- en waardepatronen. Kunnen we een correspondentie vinden tussen de diverse waardepatronen enerzijds en de diverse smaakpatronen anderzijds. Indien zo’n relatie ontdekt wordt, moet de rol van jeugdculturen herbekeken worden. Smaakculturen bij jongeren kunnen dan opgevat worden als een socialisatieveld waarlangs ruimere culturele conflicten gereproduceerd worden.
Het eerste deel van het werkjaar 1999 bestond vooral uit een secundaire analyse op gegevens verzameld in het kader van het onderzoek naar de effectiviteit van waardevorming op school. In deze analyse werd er gezocht naar het verband tussen smaakpatronen en twee waardedimensies : de nieuwe breuklijn en ethiek.
Op basis van deze analyse werd beslist om een vervolgonderzoek op te zetten die zich meer zou verdiepen in het waargenomen verband tussen smaken en de nieuwe breuklijn. Hiervoor werd voor het veldwerk en de vragenlijst het onderzoeksproject gekoppeld aan het project rond leerlingenparticipatie (OBPWO 98.001). Er werd een steekproef genomen van 90 scholen. Vanaf half november 1999 loopt het veldwerk.

The lifeworld of young people in Flanders and Brussels
This research aims to investigate the lifeworld of young people in Flanders and Brussels. It focusses on the tastes and values of young people. It tries to delimite specific tastecultures and lifestyles: what differences do exist in the taste of young people (music, clothes, film, television, radio, new media, …)? Which categorisations and classifications do young people make themselves ? What influences the tastes and values of young people? What is the relationship between taste and values. The research exists out a quantitative (VUB) and a qualitative part (KUL). The quantitative research is a survey of 13.000 pupils of the 4th and 6th grade in secondary schools in Flanders and Brussels.