TOR trekt ten velde

Het voorjaar van 2018 staat voor TOR in het teken van dataverzameling. TOR is betrokken bij en/of organiseert niet minder dan acht grootschalige survey-bevragingen. Een overzicht:

  • In het kader van het JeugdOnderzoeksPlatform neemt TOR samen met collega’s van de KULeuven en UGent momenteel de 4de JOP-monitor af bij 5000 jongeren tussen 14 en 25 jaar. Zij werden op toevalsbasis geselecteerd en worden momenteel in een schriftelijke enquête bevraagd of alle aspecten van het ‘jong zijn in Vlaanderen’. Deze bevraging wordt aangevuld met de afname van de eerste Kindmonitor waarbij 3000 kinderen tussen 10 en 13 jaar en één van hun ouders bevraagd worden.
  • De onderzoekers van het JOP zijn ook betrokken bij de International Survey of Children’s Well-being (ISCWeB) bij leerlingen van 8, 10 en 12 jaar dewelke uitgevoerd wordt meer dan 40 landen. Samen met de Hogeschool Gent (HoGent) worden in Vlaanderen 3000 kinderen bevraagd over hun algemeen welzijn.
  • TOR implementeert ook het Vlaamse luik van de Teaching and Learning International Survey. Deze vijfjaarlijkse survey wordt georganiseerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Meer dan 48 landen en regio’s wereldwijd nemen deel aan dit vergelijkend onderwijsonderzoek naar het lerarenberoep en het beroep van schooldirecteur. Daartoe werden zo’n 400 scholen geselecteerd uit het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs en zullen in totaal naar schatting 6500 leerkrachten bevraagd worden (voor meer informatie: http://www.talis2018.be/).
  • Momenteel vindt tevens een expertbevraging plaats bij mensen die vanuit hun beroep betrokken zijn bij het Brussels Gewest. 100 Experts worden in dit onderzoek, bevraagd omtrent maatregelen die de leefbaarheid van het Brussels Gewest kunnen verhogen.
  • In opdracht van Anderlechtse Haard, de sociale huisvestingsmaatschappij van de gemeente Anderlecht, monitort TOR momenteel 84 families die woonachtig zijn in een huis dat beheerd wordt door de Anderlechtse Haard. Doel van dit project is na te gaan hoe woningkenmerken zowel het fysiek, mentaal als sociaal welbevinden van bewoners beïnvloeden. Meer specifiek wordt nagegaan hoe gerichte renovatie bijdraagt aan het verhogen van het welbevinden van bewoners.
  • In opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Vorming voert TOR een onderzoek uit naar de taakbelasting van leerkrachten in het kleuter-, basis, secundair of buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Het Grote Tijdsonderzoek peilt naar de werkelijke tijdsbesteding van leerkrachten en schreef hiervoor meer dan 100.000 Vlaamse leerkrachten aan. Het onderzoek loopt van januari tot en met april 2018.
  • In samenwerking met de Central PhD Office van de VUB organiseert TOR in mei 2018 een bevraging naar de werkomstandigheden en het welzijn van doctoraatstudenten aan de VUB. Het gaat hier in totaal om meer dan 3.000 doctoraatsstudenten. Dit is de start van een jaarlijkse traditie die tot doel heeft meer inzicht te verkrijgen in de werkbeleving van doctoraatsstudenten.
  • In samenwerking met Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie voert TOR tussen februari en juni het veldwerk uit voor een gebruikersonderzoek in 107 Vlaamse en Brusselse bibliotheken. Een gelijkaardig onderzoek werd reeds in 2004 door TOR uitgevoerd. Toen namen meer dan 30.000 respondenten deel (voor meer informatie: http://www.bib2018.be/).

Alles bij elkaar genomen, kunnen dus minstens 150.684 Vlamingen en Brusselaars hun mening geven over hun tijdsbesteding, werkomstandigheden, mentale gezondheid, maatschappelijke attitudes, woonomstandigheden, leefkwaliteit, ….