Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs: een onderzoek naar de maatschappelijk een onderwijskundige relevantie van vakoverschrijdende eindtermen en de haalbaarheid ervan

  • Period: 15/09/2006 to 01/03/2009
  • Subsidising organisation: Vlaamse Overheid - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement onderwijs en vorming (OBPWO2006)
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie) , F. Duquet (VUB - Vakgroep Sociologie) (... - 19/09/2008) , J. Boel (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/09/2006 - 31/08/2007) , S. Op De Beeck (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/02/2007 - 31/10/2008) , L. Roggemans (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/09/2007 - 30/09/2008)

Het onderwijs beperkt zich al lang niet meer tot louter kennisoverdracht. Van scholen wordt verwacht dat zij de jongeren de nodige kwaliteiten meegeven om zich als volwaardig burger in de maatschappij te begeven. Met de introductie van de vakoverschrijdende eindtermen wenste de Vlaamse Overheid tegemoet te komen aan de vraag om in het onderwijs meer aandacht te schenken aan de overdracht van houdingen, attitudes en vaardigheden. Tot op heden werd nog geen algemene evaluatie van de huidige vakoverschrijdende thema’s uitgevoerd. Dit onderzoek wenst op deze evaluatiebehoefte in te gaan en zal meer bepaald nagaan of een herziening van de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zich opdringt. Die herziening van de vakoverschrijdende eindtermen kan vereist zijn op basis van drie elementen: de (maatschappelijke en onderwijskundige) relevantie van de huidige eindtermen, de nieuwe (maatschappelijke en onderwijskundige) prioriteiten en de haalbaarheid van de huidige eindtermen. In dit opzet zijn er twee relevante partijen, met name de maatschappelijke en de onderwijsbetrokken actoren. De visie van de maatschappelijke actoren zal in kaart worden gebracht via een bevraging van het maatschappelijk middenveld. De onderwijsbetrokken actoren vormen in onderhavig onderzoek de schoolhoofden, de leerkrachten en de leerlingen. Om de visie van de betrokken partijen te kennen zal gebruik worden gemaakt van mondelinge interviews (directies en experts), klassikale enquêtes (leerlingen), webenquêtes (directie, leerkrachten en middenveldvertegenwoordigers) en focusgesprekken (alle betrokken partijen).

This project wants to examine if a revision of the cross-curricular attainment targets which are formulated for secondary education is required. The demand of such a revision can be based on three elements: the (social and educational) relevance of the current targets, new upcoming (social and educational) priorities and the feasibility of the current targets. In this set-up there are two relevant parties, namely the social actors and all actors involved in education. The viewpoint of the social actors will be investigated by means of a survey among representatives of the civil society. The educational actors are in this research the school heads, the teachers and the pupils. To capture the opinions of these actors, we will make use of face-to-face interviews (school heads and experts), class surveys (pupils), websurveys (school heads, teachers and representatives of the civil society) and focus groups (all involved actors).