Tijdsonderzoek in kaart gebracht. Een diagnose van de impact van diverse methoden van tijdsregistratie ondersteund door data-analyse

Tijd is een centrale dimensie in ons leven. Onderzoek naar tijd geeft ons een inzicht in het dagdagelijkse handelen en is daarom een uitstekend uitgangspunt om een zicht te krijgen op maatschappelijke krachten. De onderzoeksgroep TOR ontwikkelde reeds een aanzienlijke expertise op het vlak van tijdsonderzoek en kwam in aanraking met een variëteit van methodes om te peilen naar tijdsbesteding. Ondanks dat de ons beschikbare tijdsonderzoeken op basis van verschillende methodes gelijktijdig werden afgenomen, leiden ze vaak tot verschillende resultaten. Momenteel begrijpen we de vertekening eigen aan de verschillende tijdsregistratiemethodes zeer slecht. De centrale vraagstelling in dit fundamenteel methodologisch project luidt dan ook: “Wat is het effect van diverse methodes van tijdsonderzoek bij het peilen naar het tijdsgebruik van mensen?” Hierbij zal enerzijds aandacht geschonken worden aan de verschillen tussen surveybevraging en dagboekregistratie. Anderzijds zal de studie zich toespitsen op de impact van de diverse methodes van dagboekregistratie. Wanneer de effecten van de verschillende bevragingsmethoden worden vergeleken, zal worden nagegaan of hier ook systematische verschillen optreden, hetzij naar type tijdsbesteding, hetzij naar achtergrondkenmerken van de respondenten. De bedoeling is een overzicht te geven van de effecten van verschillende bevragingsmethodes om op die manier de resultaten van die bevragingsmethoden beter te kunnen situeren. We zullen de verschillen niet enkel situeren, maar ook ondersteunen met data-analyse.

In contrast to money, time is believed to be one of the most democratic goods: everyone gets just as much time and time can not be accumulated. Time is a central dimension in our lives and in Western society is has developped to be a very valuable resource. The study of time use offers a clear insight into people’s daily activities and allows to get a clear view on social phenomena and evolutions. Nevertheless, a coherent view on how people currently spend their time is lacking. Studies for time use patterns in our society come to quite different results, despite the fact that they were conducted during the same period. One study concludes we work 40 hours per week, while another argues we work considerably less. One study makes us worry about the time we spend with our children, while other studies claim that there is no reason to worry… How people spend their time can be studied in a number of different ways. Generally, time use is measured through direct observation, the survey method, the random event method (with beeper and telephone) or the diary method.
Although ideally direct observation should be used to measure time use (Robinson 1977; Juster 1985; Kalfs 1993), in practice studies principally rely on the survey method and the diary method for a variety of reasons (Kalfs 1993). Time use is measured through various methods, but currently we lack a good understanding of the effects and distortions these methods produce. The central focus of this fundamentally methodological project is: “What are the particular effects of the methods used to measure people’s time use?”. The aim of this research project is to present a general overview of various methods and their effects on time use measurement. This will allow for a fundamental understanding of the differences in results between time use studies. Differences will not only be discerned, but will equally be diagnosed by means of data analysis. The results of this project are both nationally and internationally relevant.