Sociale recrutering, studie- en carriereverloop van vrouwelijke VUB-afgestudeerden

  • Period: 01/01/1993 to 30/09/1997
  • sociology of culture
  • Copromotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: M. De Metsenaere (VUB - Vakgroep JURI)

Het project beoogt het studie- en carri̬reverloop van afgestudeerde VUB-studenten te bestuderen. Hierbij wordt betracht de vraag te beantwoorden of de toename van het aantal studenten zich ook vertaald heeft in een toegenomen proportie vrouwen in kaderfuncties. Meer in detail zal onderzocht worden welk het effect is van geslacht, sociale achtergrond, studiekeuze en Рresultaten, partnerkeuze en alg. levensloop op het carri̬reverloop van universitair gediplomeerden. Daarbij wordt de vraag gesteld of er zich verschillen voordoen in carri̬reverloop tussen de verschillende cohortes en in welke mate men deze kan toeschrijven aan veranderingen in de economische en sociaal-culturele context.

Social recruitment, studies and career development of female VUB graduates.
This project examines the social recruitment , studies and carreer development of female VUB graduates (graduated from 1974 to 1981).