Longitudinale analyse van culturele waarden in Vlaanderen

  • Period: 01/01/2001 to 31/12/2002
  • Subsidising organisation: Onderzoeksraad V.U.B.
  • cultural sociology
  • Onderzoeker: A. Derks (VUB - Vakgroep Sociologie) , W. Smits (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)

Jaarlijks voert de administratie Planning en Statiestiek een survey uit bij 1500 Vlamingen. Op basis van die gegevens wordt in onderzoek nagegaan in hoeverre de Vlamingen bereid zijn nog bij te dragen voor sociale zekerheid. Het lijkt mogelijk dat het draagvlak voor een sociale zekerheid taant onder druk van de toenemende voorspelbaarheid van risico op ziekte en werkloosheid enerzijds en anderzijds door de perceptie van de sociale zekerheidsstelsels als een reguliere verzekering in plaats van een solidariteitsmechanisme. Deze hypothese wordt in de internationale literatuur naar voor geschoven maar werd voor Vlaanderen nooit getoetst. Precies daarom werd, op onze vraag, in de tweede, ‘VRIND-survey’ een aantal vragen daaromtrent ingelast. De survey laat eveneens toe de hypothese te toetsen voor verschillende groepen in de populatief. Het lijkt waarschijnlijk dat de hogergeschoolden, gegeven hun kleiner risico minder bereid zijn om nog bij te dragen aan de sociale zekerheid.

Longitudinal analysis of cultural values in Flanders. the new social question and the preparedness to solidarity
Every year the government body ‘Planning and Statistics’ APS holds a survey with 1500 individuals of the Dutch speaking part of Belgium. On the basis of these data this research project investigate in how far the Dutch speaking population is prepared to contribute to the social security of an increasing predictability of the risk of illness and unemployment on the one hand, and the perception of the social security system as an ordinary insurance in stead of a solidarity mechanism on the other hand. This hypothesis was formulated in international literature, but has never been checked for Flanders. That is exactly the reason why, on our request, a number of questions regarding this subject were included in the second ‘VRIND’ survey. The survey also permits to test the hypothesis for different groups of the population. it seems likely that the higher educated, because of the smaller risk, are less prepared to continue to contribute to the social security system.