Het beroep leraar doorgelicht. Een cross-sectionele en longitudinale studie naar het profiel en de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen (OBPWO)

  • Period: 12/12/2006 to 28/02/2009
  • Subsidising organisation: Vlaamse overheid - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement onderwijs en vorming (OBPOWO 2006)
  • sociology of culture
  • Onderzoeker: S. De Groof (VUB - Vakgroep Sociologie) (... - 31/07/2007) , J. Siongers (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/01/2008 - 28/02/2009) , G. Vangoidsenhoven (VUB - Vakgroep Sociologie) (16/08/2007 - 28/02/2009)
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Copromotor: I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie)

Het beroep van leraar is meer dan ooit belangrijk in onze samenleving. De laatste jaren werden dan ook verschillende onderzoeken uitgevoerd in het kader van het aantrekken en behouden van leerkrachten. Door deze onderzoeken werd nuttige informatie verzameld omtrent de sociografie, de tijdsbesteding, de werktevredenheid e.d. van leraren. Maar pas in contrast met andere beroepsgroepen kan de eigenheid, de aantrekkingskracht en de tekorten van het lerarenberoep volledig in kaart worden gebracht. In dit onderzoek zal de sociografie en de loopbaan van de lerarengroep vergeleken worden met deze van andere beroepsgroepen. Dit zal gebeuren aan de hand van reeds beschikbare databestanden, waarbij we zowel cross-sectioneel als longitudinaal te werk zullen gaan. Het onderzoek kan opgedeeld worden in drie onderzoeksluiken. Een eerste onderzoeksluik omvat de sociografie op basis van cross-sectionele gegevens, een tweede gaat dieper in op de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen aan de hand van zowel cross-sectionele analyses als longitudinale analyses. In het derde onderzoeksluik worden zowel leraars als ex-leraars via focusgroep-interviews bevraagd om dieper in te gaan op de motieven tot keuze voor het beroep, dan wel de keuze voor een ander beroep.

In our societies the profession of teacher tends to become more important. As a consequence, how to attract and retain teachers became the focus of inquiry in recent research. These studies tended to gather useful information on teachers social-economic characteristics, time spendig, work satisfaction, & However, the singularity, appeal, and shortcomings of the profession can only be detected by comparing teachers with other occupations. This research wants to fill the current hiatus and compare the sociographic characteristics and careers of teachers with those of other occupational groups. To this end, the current project will analyse existing cross-sectional and longitudinal data. The research consists of three parts. A first part concentrates on the sociography of teachers using cross-sectional data. The second part focuses on the career of teachers compared with other occupations by means of cross-sectional and longitudinal data-analysis. The third part will explore the reasons and motivations to opt for a teaching career (or to leave the profession) by means of focus group interviews with teachers and ex-teachers.