Werkloosheid … wordt vervolgd. De reïntegratie van langdurig werklozen: Een longitudinale analyse

Derks, A., M. Elchardus, I. Glorieux, K. Pelleriaux (1995): Werkloosheid … wordt vervolgd. De reïntegratie van langdurig werklozen: Een longitudinale analyse. Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Brussel (D/1995/1191/19) - TOR 1995/3.