De sociale staat van Vlaanderen 2009 : algemene bijdrage binnen het levensdomein A6 ‘sociale participatie’ (voorstel nr. 30)

  • Period: 20/06/2008 to 30/06/2009
  • Subsidising organisation: Vlaamse Gemeenschap
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: W. Smits (VUB - Vakgroep Sociologie)

In dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de evolutie van formele en informele sociale netwerken in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat het ledenkorps van bijna alle soorten verenigingen significant is toegenomen. De toename is vooral toe te schrijven aan het stijgende succes van de sportverenigingen. Bovendien proberen we een aantal van de maatschappelijke ontwikkelingen te achterhalen die een rol hebben gespeeld in de geschetste evolutie van het verenigingsleven. We kijken daarbij ook naar welke groepen over de tijd meer of minder zijn gaan participeren. De groepen die meer zijn gaan participeren zijn de hogergeschoolden, de onregelmatig praktiserende en randkerkelijke katholieken en christelijken en de ouderen.
Wat de informele sociale contacten betreft, blijken de heel frequente ontmoetingen te zijn afgenomen, de minder frequente zijn hiervoor in de plaats gekomen.
Zowel de formele als informele sociale netwerken blijven ongelijk verdeeld over de bevolking, met als belangrijkste verschil dat de lageropgeleiden meer informeel contact hebben en de hogeropgeleiden vaker lid zijn van verenigingen.

The aim of this research is to give an overview of the evolution of formal as well as informal social networks in Flanders. The analyses show that the amount of members of almost all kind of organisations is grown. The increase is especially due to the growing success of sport clubs.

Further, we try to find out the societal developments that have played a part in the evolution of the associational life. We investigate also which different social groups participate more or less over time. These social groups are the higher educated people, the catholic people who do not go to church on a regular basis and the older people. Concerning the informal contacts, we see that the very frequent informal contacts are decreased over time, the less frequent contacts came in place.

The formal as well as the informal social networks stay unequally divided in the population. The most important difference is that lower educated respondents have more informal contacts, the higher educated respondents are more often engaged in associations.